REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO elenstore.pl

Niniejszy Regulamin określa zasady składania zamówień oraz nabywania Produktów z oferty Sprzedawcy w prowadzonym przez niego Sklepie internetowym, zasady realizacji zawartych Umów sprzedaży jak również prawa oraz obowiązki stron umowy.

§ 1 Sprzedawca

1. ANGELIKA SWARZYŃSKA, przedsiębiorca działający pod firmą: „ELEN STORE ANGELIKA SWARZYŃSKA” prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą wpisaną w CEIDG, identyfikujący się numerem NIP: 8291688731 , REGON: 365628081. — (dalej: Sprzedawca, Usługodawca)

2.Dane kontaktowe Sprzedawcy:

Adres sklepu internetowego — elenstore.pl

Adres korespondencyjny Sprzedawcy — ul. Lipowa, nr 4, 98-220 Zduńska Wola

Adres poczty elektronicznej Sprzedawcy — kontakt@elenstore.pl

Adres poczty elektronicznej do reklamacji — kontakt@elenstore.pl

Telefon kontaktowy Sprzedawcy — +48 570 – 187 – 59

Adres do zwrotów i reklamacji — ul. Lipowa, nr 4, 98-220 Zduńska Wola

Numer rachunku bankowego — 22 1020 3437 0000 1202 0196 0608

§2 Definicje

1. Określenia użyte w Regulaminie:

a) Dni robocze — dni od poniedziałku do piątku z pominięciem dni wolnych o pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy;

b) Formularz kontaktu — formularz udostępniony na stronie Sklepu internetowego Sprzedawcy służący przekazywaniu do niego wiadomości przez Usługobiorców;

c) Formularz rejestracji — Usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający założenie Konta;

d) Formularz zamówienia — Usługa elektroniczna, interaktywny formularz udostępniony na stronie Sklepu internetowego służący w szczególności składaniu zamówień na wybrane przez Kupującego Produkty, określenia sposobu dostawy i płatności oraz przekazywaniu tych informacji Sprzedawcy;

e) Kupujący — osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną w świetle przepisów prawa polskiego;

f) Usługobiorca — osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usług elektronicznych.

g) Kodeks cywilny, k.c. — ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny;

h) Kupujący będący Konsumentem, Konsument — osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 22(1) k.c.;

i) Konto — Usługa elektroniczna oznaczająca wydzielony zbiór zasobów związanych z pojedynczym Kupującym, w ramach którego zgromadzone są informacje o danym kontrahencie, zamówieniach, wyodrębniona indywidualnym loginem i hasłem, które służą Kupującego do zalogowanie się celem dostępu do tych informacji i obsługi Sklepu internetowego;

j) Newsletter – Usługa elektroniczna umożliwiająca Usługobiorcy subskrypcję i otrzymywanie na wskazany adres e-mail informacji pochodzących od Sprzedawcy o oferowanych Produktach, Promocjach oraz innych informacji;

k) Odbiór osobisty — sposób odbioru Produktu przez Kupującego osobiście w siedzibie lub pod adresem Sprzedawcy wskazanym w § 1 po uprzednim uzgodnieniu ze Sprzedawcą;

l) Portal ogłoszeniowy — zewnętrzny portal umożliwiający umieszczania ofert sprzedaży Produktów przez Sprzedawcę oraz nabywania ich przez Kupujących;

m) Produkt — udostępniona przez Sprzedawcę do nabycia przez Klientów za pośrednictwem Sklepu internetowego rzecz ruchoma, prawo majątkowe lub usługa będąca przedmiotem Umowy sprzedaży;

n) Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu internetowego;

o) Regulamin — niniejszy regulamin;

p) Sklep internetowy — należy rozumieć przez to serwis internetowy dostępny pod adresem wskazanym w § 1 niniejszego Regulaminu należący do Sprzedawcy;

q) Umowa sprzedaży — umowa sprzedaży Produktu zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym;

r) Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną bez jednoczesnej obecności stron przez Sprzedawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem strony internetowej Sprzedawcy.

s) Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna, zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

§ 3 Postanowienia wstępne

1. Sprzedawca prowadzi poprzez Sklep internetowy sprzedaż Produktów dostępnych w ofercie umożliwiając ich zakup na odległość Kupującym.

2. Niniejszy Regulamin jest skierowany do Kupujących będących konsumentami, przedsiębiorców oraz innych podmiotów, którym przepisy przyznają zdolność prawną — o ile nie zastrzeżono, że dane postanowienie lub ich część jest skierowane wyłącznie do określonej grupy Kupujących.

§4 Zawarcie Umowy sprzedaży

1. Przedmiotem Umowy sprzedaży są Produkty oferowane przez Sprzedawcę poprzez prowadzony przez niego Sklep internetowy wybrane przez Kupującego.

2. Kupujący oświadcza, że ma zdolność prawną do zawarcia Umowy sprzedaży ze Sprzedawcą, a w przypadku, gdy korzystający ze Sklepu internetowego działa w imieniu i na rzecz osoby trzeciej — oświadcza, iż dysponuje stosownym umocowaniem do dokonania tej czynności.

3. Kupujący przesyłając Formularz zamówienia do Sprzedawcy składa ofertę nabycia wskazanych Produktów z oferty Sklepu internetowego Sprzedającego.

4. Sprzedawca potwierdza złożenie zamówienia przez Kupującego na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej.

5. Sprzedawca potwierdza przyjęcie oferty Kupującego i przekazanie zamówienia do realizacji na wskazany przez Kupującego podczas składania zamówienia adres poczty elektronicznej. Z chwilą otrzymania przez Kupującego potwierdzenia przyjęcia oferty dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży pomiędzy stronami.

6. Podane w Sklepie internetowym ceny Produktów są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i wyrażone są w złotych polskich.

7. Ceny Produktów uwidocznione w Sklepie internetowym, o ile nie zaznaczono inaczej, nie obejmują kosztów dostawy, o których informacja przekazywana jest przed wyrażeniem przez Kupującego woli związania się Umową sprzedaży w trakcie wypełniania formularza zamówienia.

8. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty— w terminie 72 godzin od daty zawarcia umowy w wypadku sposobu płatności innego niż „gotówką za pobraniem”. W przypadku płatności za pobraniem — Kupujący dokonuje płatności przy odbiorze przesyłki.

9. Sprzedawca umożliwia realizację płatności poprzez:

a) Płatność przelewem na rachunek bankowy,

b) Płatność on-line lub przy pomocy kart obsługiwane przez zewnętrznych dostawców usług płatniczych (Przelewy24, PayU, DotPay i inne),

c) Płatność przy odbiorze osobistym,

d) Płatność za pobraniem; Każdorazowo o dostępnych aktualnie formach płatności Sprzedawca informuje na stronie Sklepu internetowego.

10. W przypadku zakupów dokonywanych przez przedsiębiorców — Sprzedawca zastrzega prawo uzależnienia wysyłki „za pobraniem” od przedpłaty w wysokości do 20%, o czym przekaże informację niezwłocznie do 5 dni od dnia otrzymania zamówienia.

§ 5 Dostawa Produktów

1. W przypadku Produktów będących rzeczą ruchomą zamówione produkty są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Dostawa Produktów, o ile nie zaznaczono inaczej, jest odpłatna. Koszty dostawy Produktów ponosi Kupujący. 3. Dostawa jest realizowana przy pomocy przewoźników oraz operatorów pocztowych z którymi współpracuje Sprzedawca. Kupujący na etapie składania zamówienia dokonuje wyboru spośród dostępnych metod dostawy.

4. Termin wysłania Produktów wynosi 30 dni, o ile na stronie produktu nie podano inaczej. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

5. Termin, o którym mowa w ust. 4 liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub rozliczeniowego Sprzedawcy, zaś w przypadkach płatność gotówką za pobraniem — od dnia następującego pod dniu zawarcia Umowy sprzedaży.

6. W drodze negocjacji podjętych przed zawarciem Umowy sprzedaży Strony mogą postanowić inaczej niż wskazano w ust. 1-4.

7. Koszty dostawy są wyliczane na podstawie zakresu zamówienia i podawane przed jego złożeniem Kupującemu.

8. Odbiór osobisty przez Klienta jak również dostawa Produktów, których dostarczenie polega na przekazaniu plików cyfrowych — jest bezpłatny.

9. Zmiana sposobu lub warunków dostawy po złożeniu zamówienia przez Kupującego, ale przed rozpoczęciem nadania Produktu — może powodować konieczność uiszczenia dodatkowych opłat stanowiących różnice pomiędzy wybranym kosztem dostawy a dotychczas opłaconym. Różnica przewyższająca sposób wybrany względem sposobu dotychczasowego jest zwracana Kupującemu w terminie 7 dni od zmiany sposobu dostawy.

10. Zmiana sposobu lub warunków dostawy po złożeniu zamówienia przez Kupującego, dokonana po nadaniu przesyłki — (o ile wybrany przewoźnik lub operator pocztowy udostępnia taką opcję) może polegać na zmianie miejsca lub terminu dostawy i może wiązać się z dodatkowymi kosztami zgodnie z cennikiem przewoźnika/operatora, które obciążają Kupującego.

11. Stosownie do art. 545 § 2 Kodeksu Cywilnego w razie przesłania Produktu do Kupującego za pośrednictwem przewoźnika Kupujący obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

12. " Jeśli otrzymałaś/otrzymałeś produkt, który jest uszkodzony, masz obowiązek poinformować o tym Sklep w ciągu 24 godzin. "

§ 6 Rękojmia — postępowanie reklamacyjne

1. W przypadku wystąpienia wady nabytego Produktu Kupujący ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Sprzedawca odpowiada, jeśli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną.

2. Sprzedawca odpowiada za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.

3. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Produkt bez wad.

4. W przypadku Kupującego będącego konsumentem, w stosunku do Produktów stanowiących używaną rzecz ruchomą — rękojmia zostaje ograniczona do jednego roku od dnia wydania rzeczy.

5. Reklamacja może zostać złożona przez Kupującego:

a) w formie pisemnej na Adres korespondencyjny Sprzedawcy;

b) w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazany w § 1 Regulaminu;

6. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi jest zobowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Produkt na Adres do zwrotów w § 1 Regulaminu.

7. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Kupujący niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Kupujący będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

8. Celem ułatwienia sprawnej obsługi reklamacji rekomenduje się, aby Kupujący podał w zgłoszeniu reklamacyjnym informacje umożliwiające Sprzedawcy zidentyfikowanie zamówienia:

a) dane Kupującego, w tym adres e-mail lub adres korespondencyjny, umożliwiające Sklepowi na komunikację z Kupującym, celem ustosunkowania się do zgłoszonej reklamacji,

b) opis wady Produktu oraz moment jej zauważenia;

c) informację czy reklamacja ma być rozpatrzona na podstawie rękojmi czy gwarancji (jeśli została udzielona),

d) wskazanie żądanego sposobu załatwienia reklamacji (naprawa, wymiana, obniżenie ceny, zwrot gotówki/odstąpienie).

§ 7 Uprawnienia Konsumenta w przypadku niezgodności towaru z umową

1.W razie braku zgodności Towaru z umową Konsumentowi przysługują uprawnienia określone w przepisach prawa.

2.Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z Umową pozostają w szczególności jego: a. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, b. przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sprzedawca zaakceptował.

3.Ponadto Towar, aby został uznany za zgodny z umową, musi: a. nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się Towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk; b. występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że: nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć, przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób, publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy; c. być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać d. być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.

4.Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z umową w zakresie, o którym mowa w ust. 2 lub 3, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w art. ust. 2 lub ust. 3 konkretnej cechy Towaru.

5.Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową wynikający z niewłaściwego zamontowania Towaru, jeżeli: a. zostało ono przeprowadzone przez Sprzedawcę lub na jego odpowiedzialność b. niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez Konsumenta wynikało z błędów w instrukcji dostarczonej przez Sprzedawcę.

6.Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia Towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Towaru lub charakterem braku zgodności Towaru z umową. Sprzedawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności towaru z umową jeżeli brak ten podstępnie zataił.

7.Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.

8.Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z umową.

9.Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim Konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.

10.Konsument udostępnia Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od KonsumentaTowar na swój koszt.

11.Jeżeli Towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności Towaru z umową, Sprzedawca demontuje Towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.

12.Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Towaru, który następnie został wymieniony.

13.Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

a. Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z umową;

b. Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z umową;

c. brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z umową;

d. brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy;

e. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

14.Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości Towaru zgodnego z umową.

15.Sprzedawca zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.

16.Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z umową jest istotny.

17.Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie umowy Konsument może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do innych Towarów nabytych przez Konsumenta wraz z Towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z umową.

18.W razie odstąpienia od umowy Konsument niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.

19.Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

20.Konsument może powstrzymać się z zapłatą ceny do chwili wykonania przez Sprzedawcę obowiązków wynikających z ust. 7 – 19. 21.Zgłoszenia reklamacyjne z tytułu braku zgodności Towaru z umową można zgłaszać na adres Sprzedawcy wskazany w §1 ust. 2 Regulaminu, bądź pocztą elektroniczną na adres kontakt@elenstore.pl.

22.Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się również do Przedsiębiorców na prawach konsumenta.

§ 8 Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich

1. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i rozwiązywania sporów.

2. Konsument może uzyskać nieodpłatnie pomoc w rozwiązaniu zaistniałego sporu pomiędzy nim a Sprzedawcą: a. u Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Praw Konsumentów, b. u Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, c. w punkcie kontaktowym przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (adres korespondencyjny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa, telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl), d. u organizacji społecznych do których celów statutowych należy rozwiązywanie sporów konsumenckich jak również instytucji wpisanych do Rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich – dostępnego na stronie http://polubowne.uokik.gov.pl

3. Sprzedawca wyraża zgodę na pozasądowe rozwiązywanie sporów z konsumentami w trybie określonym w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

§ 9 Warunki umowy dla Kupujących nie będących konsumentami

1. Postanowienia niniejszego paragrafu regulują stosunki w przypadku, gdy Kupujący jest podmiot niebędący Konsumentem.

2. Z chwilą wydania przewoźnikowi przez Sprzedawcę Produktu przechodzą na Kupującego nie będącego Konsumentem — korzyści oraz ciężary jak również niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie powstałe od przyjęcia go do przewozu przez przewoźnika, jak również za opóźnienia w realizacji umowy przewozu przesyłki.

3. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt względem Kupującego nie będącego konsumentem jest wyłączona.

4. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym niebędącym Konsumentem strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego ze względu na siedzibę Sprzedawcy (właściwość umowna).

5. Całkowita, łączna odpowiedzialność Sprzedawca w stosunku do Kupującego niebędącego Konsumentem zostaje ograniczona do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu zawartej Umowy Sprzedaży, jednak nie więcej niż do kwoty trzystu złotych — zarówno dla jednego jak i łącznie z tytułu wszelkich roszczeń. Odpowiedzialność z tytułu utraconych korzyści, szkód pośrednich a także za szkody inne niż spowodowane z winy umyślnej jest wyłączona.

6. W wypadku Kupującego niebędącego Konsumentem, Sprzedawca ma prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 21 dni roboczych. Sprzedawca wykonuje prawo odstąpienia przez złożenie oświadczenia Kupującemu poprzez podany w zamówieniu mail lub drogą pisemną.

7. Odstąpienie, o którym mowa w ust. 6 — nie wymaga wskazywania powodu i nie rodzi żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy po stronie Kupującego.

§ 10 Świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Niniejszy Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

2. Sprzedawca posługuje się adresem poczty elektronicznej wskazanym w § 1 Regulaminu.

3. Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną poprzez umożliwianie przeglądania Usługobiorcom treści prowadzonego przez siebie serwisu internetowego będącego Sklepem internetowym oraz korzystanie z jego funkcjonalności: Newsletter, Konto, Formularz Zamówienia.

4. Korzystanie z usług wskazanych w ust. 3 jest bezpłatne i następuje poprzez użytkowanie Sklepu internetowego Sprzedawcy. Przeglądanie udostępnionych ofert Sklepu internetowego nie wymaga zakładania Konta.

5. Celem skorzystania ze Sklepu internetowego Usługobiorca powinien posługiwać się systemem teleinformatycznym spełniającym poniższe kryteria:

a. Urządzeniem końcowym typu komputer, laptop lub urządzenie mobilne/multimedialne (telefon typu smartfon, tablet) z dostępem do sieci Internet;

b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);

c. przeglądarka internetowa (w szczególności Usługodawca zapewni w miarę możliwości technicznych funkcjonowanie Sklepu internetowego na przeglądarkach: Google Chrome w wersji 8 lub nowszej, Mozilla FireFox w wersji 3.0 lub nowszej, Internet Explorer w wersji 10 lub nowszej, Safari, Opera w wersjach najnowszych);

d. zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768; e. włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi JavaScript;

6. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa a także dobrymi obyczajami, w szczególności z poszanowanie dóbr osób trzecich oraz przynależnych im praw własności intelektualnej.

7. Zabronione jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.

8. Zabronione jest korzystanie przez Usługobiorcę z oprogramowania lub urządzeń powodujących zakłócenie funkcjonowania Sklepu internetowego, umieszczanie lub rozsyłanie niezamówionej informacji handlowej.

9. Usługobiorca zobowiązany jest do podawania prawdziwych danych zgodnych ze stanem faktycznym.

10. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie, bez podawania przyczyny. Oświadczenie może być złożone korespondencyjnie na adres Sprzedawcy lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej wskazane w § 1 Regulaminu.

11. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną przesyłając stosowne oświadczenie Usługobiorcy na wskazany adres poczty elektronicznej lub pisemnie, w przypadku:

a. Naruszania w sposób rażący i obiektywny przez Usługobiorcę przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, w szczególności dostarczania przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym;

b. zaprzestania świadczenia drogą elektroniczną określonych funkcjonalności Sklepu internetowego;

c. otrzymania urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności;

12. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej nie wpływa na prawa i świadczenia nabyte przez Strony w czasie trwania umowy.

13. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną mogą być składane pisemnie na adres korespondencyjny Sprzedawcy lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej wskazane w § 1 Regulaminu.

14. Sprzedawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

§ 11 Konto

1. Sprzedawca umożliwia Usługobiorcom założenie Konta w prowadzonym przez siebie Sklepie internetowym.

2. Celem założenia Konta Usługobiorcom wypełnia i przesyła drogą elektroniczną formularz rejestracyjny, wskazując dane Usługobiorcy, w szczególności obrany login oraz hasło.

3. Umowa o świadczenie usługa Konta zawierana jest na czas nieoznaczony i świadczona jest nieodpłatnie.

4. Posiadanie Konta nie jest warunkiem niezbędnym do złożenia zamówienia i zawarcia Umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym.

5. Usługobiorca w każdym czasie może bez podawania przyczyny oraz opłat wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie prowadzenia Konta. Sprzedawca usuwa konto niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.

§ 12 Newsletter

1. Sprzedawca umożliwia Usługobiorcom korzystanie z Newsletteru w prowadzonym przez siebie Sklepie internetowym.

2. Korzystania z usługi Newsletter możliwe jest po wypełnienie formularza zapisu w Sklepie internetowym poprzez podanie adresu e-mail lub zaznaczeniu stosownego pola checkbox przy zakładaniu Konta.

3. Umowa zostaje zawarta wraz z kliknięciem przez Usługobiorcy linku potwierdzającego przesyłanego po wypełnieniu formularza.

4. Umowa o świadczenie usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i świadczona jest nieodpłatnie.

5. Usługobiorca w każdym czasie może bez podawania przyczyny oraz opłat wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie Newsletter, w tym celu:

a. przesyłając do Sprzedawcy w formie elektronicznej stosowne oświadczenie z adresu e-mail na który usługa Newsletter jest świadczona;

b. przesyłając do Sprzedawcy oświadczenie drogą korespondencyjną w formie pisemnej;

c. korzystając z linku umieszczonego w wiadomościach e-mail wysyłanych w ramach Newsletteru; d. w przypadku posiadania Konta w Sklepie internetowym — poprzez odznaczenie stosownej opcji;

§ 13 Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca.

2. Kontakt z Administratorem możliwy jest w formie pisemnej, jak również z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość pod adresem poczty elektronicznej Sprzedawcy wskazany w § 1.

3. Dane są zbierane i przetwarzane w celu realizacji zawieranych Umów sprzedaży (w tym obsługi reklamacji, dochodzenia i obrony przed roszczeniami oraz w celach fiskalnych), a za zgodą Kupującego również w celach marketingowych.

4. Dane mogą być udostępniane w szczególności następującym grupom odbiorców:

a. zgodnie z wybranym sposobem dostawy przewoźnikowi lub operatorowi pocztowemu w celu realizacji umowy;

b. zgodnie z wybranym sposobem płatności — operatorowi tych płatności;

c. podmiotom realizującym usługi rachunkowe, księgowe, rozliczeniowe oraz wszelkiego rodzaju usługi administracyjno-biurowe i marketingowe na rzecz Sprzedawcy;

d. podmiotom realizującym usługi na rzecz Sprzedawcy w zakresie obsługi prawnej, obsługi zgłoszeń reklamacyjnych, gwarancyjnych, dochodzenia i obrony przed roszczeniami Kupujących;

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Administratora.

6. Szczegółowe informacje dot. przetwarzania danych osobowych umieszczone są w zakładce Polityce Prywatności/RODO.

7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych osobowych jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie).

§ 14 Postanowienia końcowe

1. Regulamin stanowi integralną częścią zawieranej między Kupującym a Sprzedawcą umowy sprzedaży. Umowa zawierana przez Sprzedawcę jest w języku polskim.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności: a. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego; b. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827); c. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo modyfikacji niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, reorganizacji sposobu zawierania i realizacji umów lub sposobu działania Sprzedawcy.

4. Zmiana Regulaminu nie wpływa na zawarte przed zmianą umowy nie będące umowami o charakterze ciągłym (np. Umowa sprzedaży), w szczególności nie wpływa na prawa nabyte Kupujących ani na zawarte do tego momentu Umowy sprzedaży do których stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia tej Umowy.

5. W wypadku zmiany Regulaminu w zakresie umów o charakterze ciągłym (np. Umów o świadczenie usług drogą elektroniczną) ich zmiana wchodzi w życie w terminie 30 dni od dnia powiadomienia o zmianach Usługobiorców, który w terminie 30 dni od tego dnia nie wypowiedział takiej umowy. Wystarczające jest wysłanie wypowiedzenia w tym terminie.

Kontynuując przeglądanie lub klikając Akceptuj, wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, sprawdź naszą politykę prywatności.